Rozdíl mezi vouchingem a verifikací

Vouching je duší auditu, protože tvoří základ pro účinný postup auditu. Vouching znamená „voucher“ tj. Prozkoumat vouchery. Na druhou stranu, Ověření znamená „ověřit“ aktiva a pasiva podniku. Oba dva termíny jsou prvními dvěma kroky Auditingu, infact vouching pomáhá v procesu ověřování.

Vouvernější podmínky, Vouching zahrnuje akt kontroly poukázek, identifikovat autentičnost zaznamenaných transakcí. Ověření naopak odkazuje na proces, který auditor přijal k posouzení aktiv a pasiv.

Pro laika jsou tyto dva procesy jedna a totéž, ale jsou odlišné. Tady je vám představen článek, který se pokouší objasnit rozdíly mezi Vouchingem a Verifikací, které jsme sestavili po důkladné studii těchto dvou.

Obsah: Verifikace Vouching Vs

 1. Srovnávací tabulka
 2. Definice
 3. Klíčové rozdíly
 4. Závěr

Srovnávací tabulka

Základ pro srovnáníVouchingOvěření
VýznamVouching znamená kontrolu správnosti transakcí zaznamenaných v účetních knihách.Ověření znamená proces doložení platnosti aktiv a pasiv uvedených v rozvaze.
ZákladDokumentární důkazyPozorování a doklady
VyšetřeníPoložky účtu zisků a ztrátPoložky rozvahy
ProvádíÚředníci audituAuditor
Časový horizontCeloročněNa konci rozpočtového roku.
ObjektivníPrověřit správnost, platnost a úplnost transakcí.Potvrdit vlastnictví, držení, existenci, ocenění a zveřejnění položek uvedených v rozvaze.

Definice Vouchingu

Vouching je proces kontroly poukázek týkajících se transakcí zaznamenaných v účetních knihách, samotným auditorem nebo jeho asistentem nebo auditorským úředníkem.

Základním účelem auditu je kontrola platnosti transakcí, které se objevují v knihách. Je třeba zajistit, aby transakce zaznamenané v primárních účetních knihách byly nebo nebyly doprovázeny doklady. Pomáhá také při kontrole, že částka uvedená v transakci je přesná a poukázky neobsahují chyby týkající se sčítání a obsazení. Auditor sleduje seznam chybějících voucherů. Auditor může také zkontrolovat, zda byla v účetní závěrce zveřejněna řádná zveřejnění.

Pod listinným dokladem se zde rozumí poukázky, které zahrnují faktury, účtenky, bankovní výpisy, účty, směnky, dobropisy atd. Jedná se o základní dokument, který funguje jako základ pro účetní zápis. Poukazy musí být řádně podepsány, orazítkovány, opatřeny datem a číslovány postupně. Musí být ve všech ohledech kompletní, musí patřit do příslušného rozpočtového roku a musí jasně odhalit povahu transakce.

Definice ověření

Ověření obecně odkazuje na zjištění skutečnosti nebo pravdy. V souvislosti s auditem je ověřování postupem kontroly a potvrzování vlastnictví, skutečné existence, ocenění a držení aktiv a pasiv uvedených v rozvaze. Provádí se na konci účetního období.

Hlavním cílem ověření je ověřit pravost skutečných údajů s údaji uvedenými ve výkazu o finanční situaci. Auditor může dále zkontrolovat:

 • Přesnost a spolehlivost roční účetní závěrky.
 • Transakce jsou autorizované nebo ne.
 • Aktiva a pasiva jsou řádně zaúčtována.
 • Oceňování aktiv se provádí řádným způsobem.
 • Vlastnictví, náklady a držení aktiva.
 • Správná zveřejnění jsou nebo nejsou.
 • Detekce podvodů a chyb.

Klíčové rozdíly mezi vouchingem a verifikací

Níže jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi vouchingem a ověřením

 1. Vouching je zkontrolovat poukázky, které podporují účetní zápis. Ověření znamená ověření podobnosti skutečností týkajících se aktiv a pasiv s těmi, které jsou uvedeny v rozvaze.
 2. Vouching se provádí na základě dokumentárních důkazů, tj. Poukázek, faktur, faktur nebo výpisů. Na druhé straně jsou předpokladem verifikace důkladná analýza a doklady.
 3. Při vouchingu jsou položky výkazu zisku a ztráty prověřovány, zatímco u položek rozvahy je ověřováno.
 4. Vouching se provádí po celý rok, ale ověření se provádí až na konci účetního období.
 5. Obecně je Vouching prováděn auditorskými úředníky nebo asistentem auditu, zatímco ověření vyžaduje důkladné pozorování, a proto je provádí sám auditor.
 6. Cílem Vouchingu je testování přesnosti, úplnosti a autentičnosti transakcí. Ověření se naopak zaměřuje na potvrzení vlastnictví, držení, ocenění a zveřejnění aktiv nebo závazků.
 7. Vouching zvažuje příjmy a výdaje. Na rozdíl od ověření, které se provádí u aktiv a pasiv.

Závěr

Vouching je nejzákladnější funkce prováděná auditory k ověření platnosti poukázek ve vztahu k transakcím uvedeným ve výkazu zisku a ztráty. Ověření je trochu jiný a zároveň obtížný proces; k ověření pravosti položek uvedených v rozvaze je třeba důkladné prověření a pozorování ročních účetních závěrek. Auditní postup začíná vouchingem a dalším krokem je ověření.