Rozdíl mezi geografií a geologií

I když jde o studium Země, existuje velký rozdíl mezi geografií a geologií.

Pro začátek se podívejme na společnou předponu a dvě přípony obou slov.

Geografické stojany pro zemi, -grafické stojany pro kreslení nebo záznam a -ologické stojany pro studium nebo poznání. Geografie je proto studie o fyzické zemi a geologie je dokonalá studie o Zemi.

A nyní, když jsou základy z cesty, jaký je rozdíl mezi geografií a geologií?

Mnoho; ale pro lepší pochopení se podíváme na geografii a geologii individuálně, abychom pochopili, co každá z nich zahrnuje.

Co je to geografie?

Geografie je obor, který se zabývá fyzickými rysy Země, včetně moří, hor a zemí světa. Student geografie proto studuje, jak je povrch země diferencován, jak faktory jako nadmořská výška, podnebí, půda, vegetace, využití půdy, průmyslová odvětví, populace a země spolu vzájemně reagují.

Aby byla tato studie lépe zvládnutelná, je geografie rozdělena do dvou hlavních oborů:

 • Lidská geografie
 • Fyzická geografie

Geografii lze však rozdělit do mnoha podoblastí představujících různé faktory Země a životního prostředí.

Pro naše účely budeme tedy mít regionální geografii jako dílčí obor fyzické geografie;

 • Lidská geografie
 • Fyzická geografie
 • Regionální geografie

Lidská geografie

Lidská geografie se zabývá lidskými vztahy a jejich dopady na zemské prostředí. Zahrnuje hustotu obyvatelstva, jazykové vzorce, politiku, náboženství a architekturu, jakož i kulturní a ekonomické interakce s prostředím.

Mezi další důležité faktory v geografii člověka patří lidská závislost na prostředí a způsob, jakým se lidé přizpůsobují prostředí. Zabývá se také účinky lidského pohybu na Zemi, včetně dynamiky migrace a diferenciace obytných a pracovních míst.

Fyzická geografie

Fyzická geografie se zabývá fyzikálními charakteristikami Země, jako; vodní plochy, podnebí, půdy, přírodní vegetace a živočišný život. Zahrnuje také charakteristiky, které jsou výsledkem lidské činnosti. Patří sem domy, mosty, parky a využití půdy.

Regionální geografie

Regionální geografie se dívá na různé oblasti Země a pomocí různých faktorů určuje podobnosti nebo rozdíly regionů. Tato srovnání se provádějí na základě fyzikálních charakteristik, jako jsou půdní formy, pohoří, přírodní vegetace, půda a podnebí. Regionální geografie pomáhá rozdělit Zemi do různých hlavních regionů na základě jejich podobností.

Co je to geologie?

Geologie je vědecká studie zabývající se tím, z čeho je Země vyrobena. Zabývá se také fyzikální historií Země, fyzikálními, chemickými a biologickými změnami, kterými prošla nebo prochází, a procesy, kterými se Země stala tím, čím je dnes. To zahrnuje studium hornin, minerálů, půd, pláží, povodí oceánů, fosilií a sopek.

Geologie tedy zahrnuje studium základů Země, včetně tektonických desek a pohybů, které tvarovaly a pokračují ve formování Země. Zahrnuje také studia zemětřesení a tsunami a přírodních divů světa.

Původ a vývoj Země

Studenti geologie studují původ a vývoj Země, aby porozuměli;

 • Jak vznikla Země
 • jak to funguje
 • proč se chová tak, jak to dělá
 • proč je Země dynamickým systémem

Struktura zemského vnitřku

To zahrnuje studie o tom, jak je vnitřní zem a jak to ovlivňuje její pokračující existenci. Studie pokrývají;

 • původ a podstata zemského magnetického pole
 • tektonické desky a jak spolu navzájem interagují
 • původ a vývoj kontinentů, hor a oceánských pánví
 • zdroje a omezení energetických a nerostných zdrojů

Shrnutí rozdílu mezi geografií a geologií

V souhrnu je hlavní rozdíl mezi geografií a geologií v tom, že geografie se zabývá tím, co je fyzické, zatímco geologie se zabývá tím, co leží pod a za fyzickým.