Rozdíl mezi proměnnou a konstantou

Proměnná vs Konstantní
 

Proměnná a konstanta jsou dva běžně používané matematické pojmy. Jednoduše řečeno, proměnná je hodnota, která se mění nebo má schopnost změnit. Konstanta je hodnota, která zůstává nezměněna. I když jsou pojmy v mnoha aspektech matematiky zásadní, v elementárních úrovních se v algebře používají převážně.

Protože tyto pojmy jsou nedílnou součástí moderní matematiky, každá její aplikace může zahrnovat proměnné a konstanty v mnoha podobách. Koncepty se z tohoto důvodu objevily v jiných oborech, jako je fyzika a informatika.

Více o proměnné

V matematickém kontextu je proměnná veličina, která má měnící se nebo proměnnou velikost. Obyčejně (v algebře), to je reprezentováno anglickým dopisem nebo řeckým dopisem. Obvykle se nazývá toto symbolické písmeno proměnnou.

Proměnné se používají v rovnicích, identitách, funkcích a dokonce i v geometrii. Jen málo z použití proměnných je následující. Proměnné lze použít k reprezentaci neznámých v rovnicích, jako je x2-2x + 4 = 0. Může také představovat pravidlo mezi dvěma neznámými veličinami jako y = f (x) = x3+4x + 9. V pravděpodobnosti a statistice je náhodná proměnná proměnná, která může v uvažované sadě událostí předpokládat různé stavy nebo události. V matematice je obvyklé zdůrazňovat platné hodnoty proměnné, která se nazývá rozsah. Tato omezení jsou odvozena od obecných vlastností rovnice nebo podle definice.

Proměnné jsou také kategorizovány na základě jejich chování. Pokud změny proměnné nejsou založeny na jiných faktorech, nazývá se nezávislá proměnná. Pokud jsou změny proměnné založeny na nějaké jiné proměnné (proměnných), pak je známá jako závislá proměnná. Ve statistikách jsou nezávislé a závislé proměnné označovány jako vysvětlivka a proměnná odezvy.

Termín proměnná se používá také v oblasti výpočetní techniky, zejména v programování. Označuje blokovou paměť v programu, kde lze uložit různé hodnoty.

Více o Constantu

V matematice je konstanta množství, které nemění svou hodnotu. Konstanty jsou také symbolizovány anglickým nebo řeckým dopisem. Obvykle představuje reálné číslo, které má speciální vlastnosti v kontextu problému nebo scénáře, ve kterém je použito.

To může také být používáno reprezentovat desetinná místa nebo iracionální čísla zájmu, nebo velmi velká čísla, který být ne manipulovatelný v matematickém výrazu, v jeho numerický. Například zvažte π a e. Avagardrova konstanta (L) představuje velmi velké číslo, které je 6,022 × 1023 mol-1.

Konstanty se často používají k reprezentaci čísel s fyzickým významem. Ve fyzice, chemii a jiných přírodních vědách se setkáte s konstantami, což jsou specifická písmena přiřazená k reprezentaci hodnot veličin v přírodě nebo matematické teorie. Univerzální konstanta gravitace často symbolizovaná G a Plankova konstanta symbolizovaná h jsou příklady obou použití. (Pozn. Počet prken není jen matematická entita, ale má široké fyzické interpretace)

Jaký je rozdíl mezi proměnnými a konstantami?

• Proměnné jsou veličiny se měnící se velikostí, a proto mohou na základě aplikace předpokládat různé hodnoty.

• Konstanty jsou veličiny s neměnnými hodnotami a používají se k reprezentaci čísel s významem.

• Konstanty i proměnné jsou zobrazeny algebraicky anglickými nebo řeckými písmeny.

• Konstanty se používají k reprezentaci pevných množství v přírodě a proměnné se používají k reprezentaci neznámých.