Rozdíl mezi UV a viditelným spektrofotometrem

 Klíčový rozdíl - UV vs viditelný Spektrofotometr
 

Tady je žádný rozdíl mezi UV a viditelným spektrofotometrem protože obě tato jména se používají pro stejný analytický přístroj.

Tento přístroj je běžně známý jako UV-viditelný spektrofotometr nebo ultrafialový-viditelný spektrofotometr. Tento přístroj používá techniku ​​absorpční spektroskopie v ultrafialové a viditelné spektrální oblasti.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je UV spektrofotometr nebo viditelný spektrofotometr
3. Shrnutí - UV vs viditelný spektrofotometr

Co je UV spektrofotometr (nebo viditelný spektrofotometr)?

UV spektrofotometr, také známý jako viditelný spektrofotometr, je analytický přístroj, který analyzuje kapalné vzorky měřením jeho schopnosti absorbovat záření v ultrafialových a viditelných spektrálních oblastech. To znamená, že tato absorpční spektroskopická technika využívá světelné vlny ve viditelných a sousedních oblastech elektromagnetického spektra. Absorpční spektroskopie se zabývá excitací elektronů (pohyb elektronů ze základního stavu do excitovaného stavu), když atomy ve vzorku absorbují světelnou energii.

Obrázek 01: UV-viditelný spektrofotometr

K elektronickým excitacím dochází v molekulách obsahujících pí elektrony nebo nevázané elektrony. Pokud mohou být elektrony molekul ve vzorku snadno excitovány, může vzorek absorbovat delší vlnové délky. Výsledkem je, že elektrony v pi vazbách nebo nevázaných orbitálech mohou absorbovat energii ze světelných vln v UV nebo viditelném rozsahu.

Mezi hlavní výhody UV-viditelného spektrofotometru patří jednoduchá obsluha, vysoká reprodukovatelnost, nákladově efektivní analýza atd. Kromě toho může k měření analytů používat širokou škálu vlnových délek.

Beer-Lambertův zákon

Beer-Lambertův zákon dává absorpci určité vlnové délky vzorkem. Uvádí se v něm, že absorpce vlnových délek ve vzorku je přímo úměrná koncentraci analytu ve vzorku a délce cesty (vzdálenost urazená světelnou vlnou skrz vzorek)..

A = εbC

Kde A je absorbance, ε je koeficient absorptivity, b je délka dráhy a C je koncentrace analytu. Co se týče analýzy, existují určité praktické úvahy. Koeficient absorptivity závisí pouze na chemickém složení analytu. Spektrofotometr by měl mít monochromatický zdroj světla.

Základní části UV-viditelného spektrofotometru

  1. Světelný zdroj
  2. Držák vzorku
  3. Difrakční mřížky v monochromátoru (k oddělení různých vlnových délek)
  4. Detektor

UV-viditelný spektrofotometr může používat jediný paprsek světla nebo dvojitý paprsek. U spektrofotometrů s jedním paprskem prochází celé světlo vzorkem. Ve spektrofotometru s dvojitým paprskem se však paprsek světla rozdělí na dvě frakce a jeden paprsek prochází vzorkem, zatímco druhý paprsek se stává referenčním paprskem. Toto je pokročilejší než použití jediného světelného paprsku.

Použití UV-viditelného spektrofotometru

UV-viditelný spektrofotometr může být použit pro kvantifikaci solutů v roztoku. Pro kvantifikaci analytů, jako jsou přechodné kovy a konjugované organické sloučeniny (molekuly obsahující střídavé pí vazby), lze tento nástroj použít. Tento nástroj můžeme použít ke studiu řešení, ale někdy vědci používají tuto techniku ​​také k analýze pevných látek a plynů.

Shrnutí - UV vs Viditelné Spektrofotometr

UV-viditelný spektrofotometr je přístroj, který používá absorpční spektroskopické techniky k kvantifikaci analytů ve vzorku. Mezi UV a viditelným spektrofotometrem není žádný rozdíl, protože obě jména se vztahují ke stejnému analytickému nástroji.

Odkaz:

1. „Ultrafialová viditelná spektroskopie.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 10. dubna 2018. K dispozici zde 
2. „Spektrofotometrie a viditelné spektrofotometry.“ Aurora Biomed. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1.'Spectrophotometer Model 1'By Viv Rolfe - vlastní práce, (CC BY-SA 4.0) přes Commons Wikimedia