Rozdíl mezi filozofií a psychologií

Filozofie

Filozofie odvozená z řeckého slova „filozofie“ znamená doslovně „lásku k moudrosti“. Filozofie je studium obecných a základních problémů, které se týkají konkrétních záležitostí, jako jsou hodnoty, existence, znalosti, důvod a jazyk. Metody filosofického zkoumání zahrnují dotazování, kritickou analýzu a racionální debaty. Filozofické otázky, které byly položeny v minulosti, zahrnují: je možné něco vědět a dokázat to? Co je nejvíce reálné a jaký je smysl života? Filozofie se však také zabývá konkrétnějšími otázkami, jako jsou: lidé mají svobodnou vůli a jaký je nejlepší způsob, jak žít život?

Psychologie

Psychologie, odvozená z řeckého slova „psychologie“, se doslova překládá na „studium lidského ducha“. Psychologie je studium lidské mysli a lidského chování. Zahrnuje zkoumání vědomých i nevědomých zkušeností, jakož i interakcí mezi myšlenkami, pocity a chováním. Psychologie je akademická disciplína a aplikovaná věda, která se snaží porozumět úloze mentálních procesů v lidském chování a zároveň zkoumá fyziologické a biologické funkce, které jsou základem kognitivního zpracování a chování. Mezi koncepty zkoumané psychology patří vnímání, poznání, pozornost, emoce, inteligence, fenomenologie, motivace, fungování mozku, osobnost, chování, vztahy a odolnost. Metody empirického psychologického zkoumání zahrnují experimentální studie k odvození příčinných a korelačních vztahů mezi různými proměnnými.

Rozdíly mezi dvěma praktikami

Filozofie pravděpodobně podporuje všechny vědy, včetně psychologie, a proto se obě disciplíny do jisté míry překrývají. Přestože obě vědomosti zkoumají lidi a život, aspekty, na které se každá disciplína zaměřuje, jsou značně odlišné. To znamená, že zatímco se filozofie pokouší pochopit existenci lidského života, psychologie se snaží pochopit lidské chování.

Kromě témat, která pokrývají jednotlivé oblasti, se filozofie a psychologie liší také metodami, které používají k zodpovězení otázek. Filozofie zkoumá oblasti, jako je život po smrti, prostřednictvím otázek a odpovědí, a nikdy nepřinese jedinou, správnou odpověď. Naproti tomu psychologie používá vědecké metody k pochopení lidského chování. To zahrnuje testování hypotéz, které vyústí v logické závěry, podporované jak pozorováním, tak fyzickými daty.

Kromě toho se filozofie a psychologie liší v pracovních příležitostech. Velitelé filozofie mohou být zaměstnáni jako učitelé, vědci, autoři a řečníci. Naproti tomu psychologové jsou schopni pracovat v celé řadě oborů. Mohou se stát klinickými psychology, kteří diagnostikují a léčí stavy duševního zdraví, nebo se mohou stát poradenskými psychology, kteří poskytují lidem rady v různých otázkách. Psychologové se mohou stát také akademickými mluvčími, lektory terciárního vzdělávání, autory a výzkumníky.